Kiedy dopuszczalna jest praca w święta?

Czasem możemy zlecać pracę w święta

Ustawa ogranicza handel oraz wykonywania czynności z nim związanych w placówkach handlowych w niedziele i święta. Jednak w niektórych przypadkach praca w święta jest dozwolona. Nasze biuro przygotowało krótki opis tych sytuacji.

Zakaz ograniczonego handlu w niedziele i święta nie obowiązuje m.in. :
 •  w stacji paliw płynnych;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
 •  w aptekach i punktach aptecznych;
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 •  w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 •  w placówkach pocztowych;
 •  w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;
 •  w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 •  w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 •  w placówkach handlowych na dworcach;

Pracownicy, którzy należą do innych kościołów i związków wyznaniowych, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia świat zgodnych z ich wyznaniem. Wniosek taki powinien być zgłoszony co najmniej na 7 dni przed terminem planowanej nieobecności, a nieobecność w pracy powinna zostać odpracowana.

Dodatkowe wyjątki od zakazu pracy w niedzielę:
 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • w ruchu ciągłym;
 • przy niezbędnych remontach;
 • w transporcie i w komunikacji;
 •  w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 •  przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 •  w rolnictwie i hodowli;
 •  przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności;
 •  w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

Prace remontowe wspomniane powyżej, dopuszczalne są, gdy wykonanie prac jest niezbędne (np. zagrożenie zawalenia się budynku), bądź z uwagi na konieczność jak najszybszego zakończenia inwestycji. W innych przypadkach zatrudnienie pracowników celem wykonywania prac remontowych w niedziele i święta jest niedopuszczalne. Decyzję, czy wykonanie prac jest niezbędne, podejmuje Pracodawca, jednakże podlega ona kontroli organów. 

Należy jednak pamiętać, że jeżeli pracodawca korzysta z wyjątków i dopuszcza pracowników do pracy w niedzielę i święta, to powinien zapewnić takim pracownikom inny dzień wolny od pracy. Wykonywanie pracy w niedzielę i święta nie zmienia bowiem zasady, że pracownika obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy i odpowiednia liczba dni wolnych.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną (a więc jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna itp.) prowadzący handel we własnym imieniu i na własny rachunek może otworzyć punkt handlowy w święto, jeśli sprzedaż prowadzi osobiście lub korzysta z pomocy rodziny. Korzystanie z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny w takim przypadku nie narusza przepisów ustawy. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące zakazu pracy w handlu w niedzielę i święta zachęcam do przeczytania pytań i odpowiedzi zamieszczonych na stronach ministerialnych (kliknij link)

Logo Biura rachunkowego PODATKI.AZ