Rejestracja do BDO

Wpis do BDO małej firmy

W ostatnim miesiącu bombardowani jesteśmy ciągłymi wątpliwościami dotyczącymi konieczności wpisu do BDO, czyli elektronicznej bazy danych o produktach i odpadach. Jak to w ostatnim czasie bywa odpowiedzialni za sprawę urzędnicy nie mają wiedzy na zadany temat lub nie chcą na wątpliwości odpowiadać. Zagłębiając się w temat zebraliśmy interpretacje fachowców na ten temat. Jednak podkreślamy, że są to tylko wnioski, które nie są poparte żadnymi oficjalnymi interpretacjami. Tych ostatnich odpowiedzialne urzędy unikają odsyłając do treści niejasnych ustaw.

Z uwagi na to, że jesteśmy firmą zajmującą się usługami księgowymi, a nie gospodarką śmieciową, nie dokonujemy za klientów wpisów do BDO. 

Przedsiębiorcy, którzy muszą wpisać się samodzielnie do BDO

 1. wprowadzający na terytorium kraju produkty: oleje smarowe, mieszanki olejowe, preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, nowe i używane opony pneumatyczne (stosowane m.in. w motocyklach, rowerach, samochodach osobowych i ciężarowych),
 2.  prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z w/w produktów,
 3.  organizacji odzysku w/w produktów,
 4.  dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z w/w produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 5.  wprowadzający pojazdy,
 6.  prowadzący: punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu, strzępiarki,
 7.  wprowadzający sprzęt elektryczny lub autoryzowani przedstawiciele,
 8.  zbierający zużyty sprzęt elektryczny,
 9.  prowadzący zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego,
 10.  organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 11.  prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 12.  prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
 13.  wprowadzający baterie lub akumulatory,
 14.  prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 15.  pośredniczący w zakresie obrotu i przetwarzania akumulatorów,
 16.  transportujący odpady,
 17.  będący organizacjami odzysku opakowań,
 18.  dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy: odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach,
 19. eksportujący: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,
 20.  prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 21.  wprowadzający opakowania,
 22.  wprowadzający produkty w opakowaniach,
 23.  prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a obowiązek pobrania opłaty recyklingowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Rejestracja do BDO może być konieczna dla firm, które prowadzą: sklepy o pow. 500 m2, salony fryzjerskie i kosmetyczne, usługi budowlane, tapicerskie, gabinety stomatologiczne, drukarnie, warsztaty samochodowe czy zakłady fotograficzne.

Czy restauracje i małe sklepy muszą zgłosić się do BDO?

Właściciel sklepu, lokalu gastronomicznego, piekarni lub innego obiektu handlowego, który:

 • oferuje własne produkty pakując je do opakowań (np. catering),
 • pakuje w opakowania produkty zakupione u innego przedsiębiorcy (np. sprzedaż wyrobów cukierniczych),

jest “wprowadzającym opakowania”. Musi w takim przypadku zarejestrować się w BDO.

Wpis do rejestru BDO należy złożyć przed rozpoczęciem działalności, która wymaga takiego wpisu.  Zatem jeśli we wniosku CEIDG określisz rozpoczęcie działalności na 1 czerwca, wniosek do BDO musisz złożyć do końca maja. Jeśli prowadzisz już działalność, która podlega zgłoszeniu, musisz to zrobić niezwłocznie. Marszałek województwa ma 30 dni na wpisanie firmy do rejestru. Gdy kończysz działalność wymagającą wpisu do rejestru, wniosek musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia zaprzestania działalności

 

Wyjątki, które zwalniają od wpisu do BDO:

 1. Przedsiębiorcy, którzy podpisali umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, nie będzie wytwórcą odpadów. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Na przykład, jeśli w Twojej firmie zużyją się świetlówki, to możesz zlecić konserwację oświetlenia firmie prowadzącej taką działalność i wtedy to ona ma obowiązek utylizować odpad.
 2.  Jeśli kilku przedsiębiorców wytwarzających odpady korzysta ze wspólnego lokalu, dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach.
 3.  Odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Zatem zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru w BDO, w zakresie tych odpadów.

Wykaz odpadów i ilości, które nie podlegają rejestracji w BDO

Czy agencje ubezpieczeniowe, biura z racji używania tonerów, odpadów plastikowych muszą rejestrować się do BDO?

Przedsiębiorcy tacy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego. Rejestracja do BDO jest niewymagana, gdy nie przekroczysz określonej ilości niektórych odpadów.

Wykaz tych odpadów wraz z określeniem wagi znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Jeżeli waga wymienionych powyżej odpadów nie przekroczy określonego limitu, to nie masz obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a więc rejestracja do BDO nie dotyczy Twojej działalności. Czyli wszelkie biura, które mają zużyte tonery i inne odpady, nie muszą zgłaszać się do BDO. No chyba, że mają tych tonerów (samego proszku) ponad 5 kg rocznie, a odpadów ponad 5 ton rocznie. Toner w tabeli poniżej jest tonerem używanym w drukarniach. Zwolnienie z toneru do zwykłych drukarek, to właśnie 5 kg.

Rodzaje odpadów e BDO

Kto musi umeszczać na fakturach numer BDO?

Wpisując się do Rejestru BDO otrzymasz numer, który należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów, tj. fakturach VAT, paragonach, umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania i ewidencji odpadów. należy umieszczać na dokumentach firmowych. 

Obowiązkowo, nr rejestrowy BDO muszą umieszczać przedsiębiorcy wprowadzający:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
 • baterie lub akumulatory,
 • pojazdy,
 • produkty w opakowaniach,
 • opony,
 • oleje smarowe,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań.

Opłata za wpis do BDO

Opłata roczna dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 złotych. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą płacić za wpis do BDO.

Opłaty rejestrowej i rocznej dokonują wyłącznie przedsiębiorcy wprowadzający:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
 • baterie lub akumulatory,
 • pojazdy,
 • produkty w opakowaniach,
 • opony,
 • oleje smarowe,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań.

Pozostali przedsiębiorcy nie płacą ani opłaty rejestrowej ani rocznej.

Logo Biura rachunkowego PODATKI.AZ